Oer BlueSunday:

BlueSunday is:

Welmoed (út Fryslân), sang, en Patrick (”made in Belgium"), gitaar.
De útfalsbasis fan BlueSunday is Fryslân.

Foardat we BlueSunday begûnen, hat elk fan ús jierren yn ferskate gearstallingen muzyk makke; Welmoed ek solo.

Yn ’e hjerst fan 2012 ha we elkoar kennen leard yn in winterprojekt-band.

Nei ôfrin fan dat projekt, foarjier 2013, ha we besluten om mei ús twaën troch te gean mei muzykmeitsjen, ek as projekt.

Dat projekt, yn ’e begjinfase ûnder de namme P.A.W.S., rint noch hieltyd, ta grut foldwaan fan ús beiden. Lykwols, sûnt 2014 ûnder de namme BlueSunday.

Op dit stuit bringe we benammen lieten dy ’t troch oaren skreaun binne, oftewol ”covers”.

De reden is dat der troch de tiid hinne ûnfoarstelber folle, híel moaie lieten skreaun binne dy ’t it fertsjinje om heard te wurden.

De muzyksoarte dy ’t we bringe, is ”roots music”.

Rootsmusic is ien fan de soarten dy ’t falle ûnder de term Americana en is een hjoeddeiske foarm fan de autentike blues, country en folk.

Muzyksoarten dy’t nei Amearika meibrocht waarden út ’e hiele wrâld wei.
Omdat wy sels Europeeske woartels ha, kinst der ek ”Europeana”-ynfloeden oan ta foegje.

Fan de lieten wurdt somtiden it ynstrumintale diel in bytsje ferboud, somtiden de tekst, somtiden beide. Dêrmei wurde dy lieten ús eigen ferzy’s, mar altyd mei it grutste omtinken foar de essinsje!

Tusken 2013 en 2016 ha we benammen – mei in slakkegong – dwaande west mei it opbouwen fan in repertwaar. Yntusken ha we sa links en rjochts wat koarte optredens dien: iepen poadia, foarprogramma, promoasje-optredens. Mar ek: ien prachtich liet by in houlik. Of in djip field liet by in kremaasje.

Yn alle gefal genôch om te witten dat we it tige fijn fine om ús ferzy’s fan de lieten te dielen mei oandachtige harkers, en dat wát we dogge, posityf ûntfongen wurdt.

Dat dielen mei in oandachtich publyk kin – û.o. – yn ’e foarm fan hús(keamer)- of keukenkonserten. Of yn hokfoar yntime romtes dan ek mar (skuorre, skip/boat, esfh.).

Wat foar ús foarop stiet, is dat we net samar in lietsje spylje, mar dat we in ferhaal fertelle.

De tekst fertelt in ferhaal, de gitaar fertelt in ferhaal, en om dy ferhalen hinne binne wer oare ferhalen te fertellen. Oer de skriuwers fan de lieten bygelyks. Of oer hoe ’t in liet ûnstien is.

De basis is akoestysk, mar we beskikke oer de apparatuur om ek fersterkte optredens te fersoargjen.

Hopentlik oant sjen,

Welmoed en Patrick