Oer BlueSunday:

BlueSunday is:

Welmoed (út Fryslân), sang, en Patrick (”made in Belgium"), gitaar.

Oanfullende ynstruminten dy't brûkt wurde, binne bas-ukulele, harmonika, akkordeön en hândrum.
De útfalsbasis fan BlueSunday is Fryslân.

Foardat we BlueSunday begûnen, yn 2013, hat elk fan ús jierren yn ferskate gearstallingen muzyk makke; Welmoed ek solo.

Op dit stuit bringe we benammen lieten dy ’t troch oaren skreaun binne, oftewol ”covers”.

De reden is dat der troch de tiid hinne ûnfoarstelber folle, híel moaie lieten skreaun binne dy ’t it fertsjinje om heard te wurden.
Yntusken binne ek de earste eigen nûmers tafoege oan ús repertwaar.

De muzyksoarte dy ’t we bringe, is ”roots music”.

Roots music is ien fan de soarten dy ’t falle ûnder de term Americana en is in hjoeddeiske foarm fan de autentike blues, country en folk.

Muzyksoarten dy’t nei Amearika meibrocht waarden út ’e hiele wrâld wei.

Fan de lieten wurdt somtiden it ynstrumintale diel in bytsje ferboud, somtiden de tekst, somtiden beide. Dêrmei wurde dy lieten ús eigen ferzy’s, mar altyd mei it grutste omtinken foar de essinsje!

We fine it fijn om ús ferzy’s fan de lieten te dielen mei oandachtige harkers, yn bgl. tsjerkjes, húskeamers, of yn hokfoar yntime romte dan ek mar (skuorre, skip/boat, esfh.)

De basis is semy-akoestysk en we beskikke oer de apparatuur om ek fersterkte optredens te fersoargjen.

Hopentlik oant sjen,

Welmoed en Patrick